Statut društva

If you’re interested in learning more, you may read the following detailed information.

Na osnovi 8. in 33.člena Zakona o društvih (Ur.list RS štev.06/95) je občni zbor DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE ŠMARJE SAP na svoji seji  dne 20.10.1997 sprejel spremembe in dopolnitve statuta, tako, da je sprejet naslednji statut

 

STATUT DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. Člen

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin.

 

2. člen

Društvo je nevladna, samostojna, humanitarna, prostovoljna, nepridobitna društvena organizacija, ki si prizadeva, da bo delovalo v javno dobro.

 

3. člen

Ime društva je: DRUŠT VO PRIJATELJEV MLADINE. Skrajšano ime (kratica) je DPM. Sedež društva je v ŠMARJU –SAP LJUBLJANSKA  c.49

 

4. člen

Društvo ima svoj žig, ki je pravokotne oblike v razmerju 2:1. Lahko se pojavlja v različnih velikostih. Na levem robu žiga je logotip zapis kratic ZPMS v dveh vrsticah z nagnjenimi črkami.  V desnem delu žiga je izpisano ime in sedež društva.

 

5. člen

DRUŠTVO je pravna  oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik /predsednica in sekretar/sekretarka DRUŠTVA, v odsotnosti predsednika/predsednice pa podpredsednica. Predsednik /predsednica in sekretar/sekretarka sta odgovorna za zakonito delo društva.

 

6. člen

DRUŠTVO je član Zveze prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju ZPMS). Članstvo pridobi po postopku, ki je določen v Statutu ZPMS.

DRUŠTVO se lahko poveže v zvezo s sorodnimi društvi v Republiki Sloveniji, katerih namen je delovanje v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin.

DRUŠTVO lahko samostojno ali preko ZPMS sodeluje s sorodnimi, zamejskimi, zdomskimi, in mednarodnimi organizacijami z enakimi ali podobnimi cilji, kot jih določa ta statut in program društva in ZPMS. O vključitvi v mednarodne organizacije odloča upravni odbor DRUŠTVA

DRUŠTVO lahko samostojno ali z drugimi ustanovi zavode ali podjetja, kot specifične organizacijske oblike izvajanja nekaterih programov. Iz imena  in celostne podobe zavoda mora biti razvidno, da pripadajo Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

 

II. NAMEN IN NALOGE

7. člen

Namen in temeljni cilj delovanja DRUŠTVA je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov, in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic na osnovi Ustave Republike Slovenije, Deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o otrokovih pravicah ter drugih dokumentov, ki zadevajo otroka, mladostnika in družino.

 

Društvo:
– promovira, vzpodbuja in motivira k dejavnosti v okviru temeljnih ciljev društva,
– vzpodbuja nove vsebine in oblike dela ter organiziranosti,
– seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
– organizira oblike usposabljanja svojega članstva,
– daje pobude za sprejem novih ali spremembe in dopolnitve že veljavnih sistemskih rešitev in zakonodaje v zvezi z otrokom, mladostnikom in družino.

 

8. člen

Društvo uresničuje svoj namen in cilje z naslednjimi nalogami:
– uveljavljanjem, zaščito in zastopanjem otrokovih pravic, pravic staršev in družine,
– nudenje telefonskih nasvetov in informacij otrokom in mladostnikom zNacionalno mrežo telefona otrok in mladostnikov (TOM),
– zagotavljanjem možnosti predstavitve interesov, potreb  in stališč otrok in mladostnikov na lokalnih, občinskih in nacionalnih otroških parlamentih ter njihovo zastopanje,
– zagotavljanjem kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladostnikov in družine,
– zagotavljanjem pogojev za kulturno doživljanje in ustvarjalno izražanje otrok in mladostnikov,
– dvigom bralne kulture otrok in mladostnikov,
– razvijanjem raziskovalnega, ustvarjalnega dela mladih,
– zagotavljanjem pogojev za potovanja, letovanja in zimovanja otrok in mladostnikov ter njihovega druženja z otroki in mladostniki iz drugih držav,
– vzpodbujanjem zdravega življenja in varnega okolja ter humanih medčloveških odnosov,
– organiziranjem humanitarne pomoči otrokom in mladostnikom v Sloveniji in svetu,
– skladno z veljavnimi predpisi z izdajanjem informativnih gradiv, zbornikov, publikacij in knjig,
– izobraževanjem članov ZPMS za delo v organizaciji,
– izobraževanje staršev, mentorjev in animatorjev različnih oblik dela z otroki in mladino

 

III. ČLANSTVO

9. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Društvo ima redne in častne člane

 

Redni član

Redni član DRUŠTVA lahko postane vsak, ki izrazi željo postati član društva in v ta namen podpiše pristopno izjavo, da želi postati član društva, da sprejema določila tega statuta ter se zavezuje, da je bo po njem ravnal  ter plača članarino.

Pod enakimi pogoji lahko postane član društva tudi oseba, mlajša od 15 let. V tem primeru podpiše pristopno izjavo zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva.

Član društva pa lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.

 

Častni član

Častni član društva je lahko fizična ali pravna oseba.

Naziv častni član podeljuje občni zbor  (ali skupščina) na predlog članov ali organov društva.

Častni člani imajo pravico biti prisotni na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

 

10. člen

Članstvo v društvu preneha:
– s prostovoljnim izstopom,
– s črtanjem,
– z izključitvijo,
– s smrtjo

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu (upravnemu) odboru pošlje pisno izjavo o odstopu.

Člana črta iz članstva izvršni  odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

Člana se iz društva izključi:
– če grobo krši določila tega Statuta in sklepe organov društva,
– če s svojim ravnanjem povzroči društvu materialno škodo ali prizadene ugled društva,
– če zavestno ravna zoper interese in cilje društva,
– če je storil kaznivo dejanje – po pravnomočnem sklepu pri pristojnega sodišča.

Pobudo za izključitev lahko poda častnemu razsodišču vsak član ali organ društva. Sklep o izključitvi člana sprejme častno razsodišče.

Član, ki mu je izrečen ukrep izključitve,ima pravico do pritožbe, ki jo vloži v roku 30 dni od prejema pismenega sklepa na občni zbor društva.

Sklep občnega zbora je dokončen.

 

11. člen

Pravice in dolžnosti članov

Pravice članov so:
–  da volijo in so izvoljeni v organe društva, zvez in ZPMS,
–  da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva, zvez in ZPMS,
– da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
– da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem.

Posebne pravice mladoletnih članov

-člani stari manj kot 15 let so oproščeni plačila članarine.

 

12.člen

Dolžnosti članov so:
– da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva, zvez in ZPMS,
– da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva, zvez in ZPMS,
– da redno plačujejo članarino, ki jo določi občni zbor društva,
– da dajejo društvu, zvezi in ZPMS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog
– da varujejo ugled društva.

 

13.člen

Društvo vodi register članov z naslednjimi podatki:

Priimek in ime, rojstni podatki, naslov stalnega bivališča, poklic, funkcija

Osebni podatki članov, vpisanih v registru članstva, se uporablja le za potrebe delovanja društva.

 

14. člen

Član prejme ob vpisu člansko izkaznico, ki je vodena pod zaporedno številko iz registra članstva.

 

IV. ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Organi društva so:
– občni zbor
– izvršni odbor
– nadzorni odbor
– častno razsodišče

 

OBČNI ZBOR

 

16. člen

Občni zbor društva je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani. Člani ostalih organov društva imajo na zasedanju občnega zbora vse pravice člana, razen pravico glasovanja o svoji razrešnici in o svojih poročilih.

Občni zbor je lahko reden ali izreden.

Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno.

Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na za zahtevo 1/3 članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati  občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic.

Če izvršni odbor  izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

 

17. člen

O sklicu občnega zbora in predlozenim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odlozi za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj *10članov, *1/3 vseh članov……

Sklepi so veljavno sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov.

Kadar občni zbor odloča o Statutu, je sklep veljavno sprejet, če zanj glasuje 2/3 prisotnih članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

Volitve organov so praviloma tajne.

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.

 

18. člen

Pristojnosti občnega zbora društva:
– sprejema statut in druge splošne akte,
– sprejema sklep o združitvi v ZPMS, sprejme Statut ZPMS,
– sprejme sklep o uporabi znaka ZPMS,
– sprejme sklep o uskladitvi temeljnega in drugih  aktov z akti ZPMS,
– odloča o višini članarine,
– odloča o združevanju, vključevanju in sodelovanju z drugimi društvi,
– sprejema programske usmeritve in poročila organov,
– sprejema zaključni račun za preteklo obdobje in predvideni finančni načrt za prihodnje obdobje,
– voli, imenuje in razrešuje člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
– voli, imenuje in razrešuje predsednika/predsednico društva,
– voli, imenuje in razrešuje podpredsednika/podpredsednico društva,
– imenuje in razrešuje sekretarja/sekretarko društva,
– podeljuje naziv častnega člana,
– odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora in častnega razsodišča,
– podeljuje priznanja in nagrade članom društva,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, ki so v lasti društva,
– odloča o prenehanju delovanja društva,
– odloča o dnevnem redu zasedanja občnega zbora.

 

IZVRŠNI ODBOR

 

19. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Izvršni odbor šteje  5  članov (liho število)

Sestavljajo ga:
– predsednik/predsednica,
– podpredsednik/podpredsednica,
– sekretar/sekretarka,
– ter 2 člana.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

Mandatna doba članov izvršnega odbora je 4 leta.

 

20. člen

Naloge izvršnega odbora:
– sklicuje občni zbor,
– izvaja naloge iz letnega programa dela društva in spremlja njegovo uresničevanje,
– imenuje člane oblik dela ZPMS,
– pripravlja predloge aktov društva,
– pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa
– skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
– upravlja s premoženjem društva,
– imenuje komisije, odbore in druga delovna telesa društva ter predsednika/predsednico le teh,
– imenuje  člane sekretariata,
– imenuje predstavnike za sodelovanje na državni in mednarodni  ravni,
– oblikuje predloge za priznanja in nagrade,
– sprejema normativne akte, s katerimi se urejajo delovna razmerja, sistematizacijo delovnih mest in osnove nagrajevanja zaposlenih,
– sprejema sklep o razpisnem postopku za imenovanje sekretarja/sekretarke društva,
– sprejme pravilnik o vodenju (kadrovskih in volilnih) postopkov,
– evidentira kandidate za funkcionarje in organe ZPMS ter oblike delovanja ZPMS,
– imenuje delegate za skupščino ZPMS,
– skupščini ZPMS posreduje vse statusne podatke o društvu, podatke iz registra članov društva,
– Upravnemu odboru ZPMS posreduje poročila o delu in finančnem poslovanju za preteklo leto in posreduje program dela in finančni program za prihodnje leto.

 

21.člen

Izvršni odbor lahko imenuje delovna telesa in komisije, če je to potrebno za nemoteno izvedbo programa ali izvedbo projektov, ki se oblikujejo zaradi potreb v organizaciji ali v  družbi.

Naloge, število članov in predsednike/predsednice komisij določi izvršni odbor.

 

22.člen

Izvršni odbor zaseda po potrebi, najmanj dvakrat letno. Sejo skliče predsednik/predsednica izvršnega odbora, v njegovi/ njeni odsotnosti pa podpredsednik/podpredsednica. Izvršni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica njegovih članov. Samo v nujnih primerih se lahko skliče korespondenčna seja izvršnega odbora ali pridobi telefonsko soglasje članov za posamezen sklep. Za sklep in soglasje veljajo ista pravila, kot za redno sejo.

 

23.člen

Izvršni odbor razpiše za vse organe društva evidentiranja kandidatk/kandidatov 60 dni pred iztekom mandata.

Postopek evidentiranja in kandidiranja vodi komisija za izvedbo volilnih postopkov, ki jo imenuje izvršilni odbor.

Komisija opravlja tudi strokovno delo v zvezi s pripravo kandidatnih list. Komisija predlaga izvršnemu odboru kandidatne liste in ta jih posreduje v sprejem zboru članov.

24.člen

 

SEKRETARIAT

Sekretariat DRUŠTVA je izvršilni organ izvršnega odbora društva. Sestavljajo ga predsednik/ predsednica, podpredsednik/podpredsednica, sekretar/sekretarka društva 0članov,ki jih izvoli izvršni odbor izmed svojih članov za dobo 4 let.

 

25.člen

Naloge sekretariata so:
– opravlja naloge skupnega pomena za delovanje društva,
– izvaja naloge iz letnega programa društva,
– pripravlja dnevni red in gradivo za obravnavo in odločanje na izvršnem odboru,
– oblikuje predloge sklepov za izvršni odbor,
– na podlagi normativnih aktov sprejema izhodišča individualne pogodbe za ureditev delovnega razmerja in pravic iz delovnega razmerja za sekretarja/sekretarko,
. potrjuje pogodbe,sklenjene  na podlagi  letnega programa dela, katerih vrednost ne presega 2.100,00€.

 

26.člen

Sekretariat je izvršilni organ, ki je odgovoren izvršnemu odboru.O vseh pomembnih zadevah sprejema odločitve v obliki pismenih sklepov in tekoče poroča izvršnemu odboru.

Sekretariat se sestaja praviloma enkrat na mesec. Seje so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov. Sklepi so veljavni, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov.

 

PREDSEDNIK/PREDSEDNICA

 

27.člen

Predsednik/predsednica društva je zakoniti zastopnik društva in opravlja zlasti naslednje naloge:
– predseduje občnemu zboru in izvršnemu odboru društva,
– predstavlja organizacijo v javnosti, doma in v tujini,
– sklicuje občni zbor,
– sklicuje izvršni odbor,
– je odgovoren/odgovorna za uresničevanje sprejetega programa društva,
– opravlja druge naloge na osnovi pooblastil občnega zbora in organov ter statuta društva,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi s sekretarjem7sekretarko društva

Za svoje delo je odgovoren/odgovorna občnemu zboru društva, ki ga/jo voli in razrešuje vsake štiri leta

 

SEKRETAR/SEKRETARKA

 

28.člen

Sekretar/sekretarka društva opravlja naloge kot funkcionar/funkcionarka in kot delavec/delavka na podlagi delovnopravne zakonodaje.

Kot funkcionar/funkcionarka opravlja naslednje naloge:
– usklajuje in povezuje delovanje organov društva,
– skrbi za pretok informacij,
– je odgovoren/odgovorna za finančno in materialno   poslovanje organizacije,
– je odredbodajalec/odredbodajalka in izvrševalec/izvrševalka za vse finančno materialne posle društva,
– odgovoren/odgovorna je za pripravo letnih vsebinskih in finančnih poročil skupščine društva,
– opravlja druge naloge in  izvršuje pooblastila, določena v statutu društva in sprejeta s sklepi organov društva.

Za zagotavljanje tehnično administrativnih in organizacijskih nalog opravlja naslednje naloge:
– vodi strokovno službo društva,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi strokovnih delavcev,
– je odgovoren/odgovorna za pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi društva,
–  opravlja organizacijske tehnično administrativne in   druge naloge vezane na izpolnitev pogojev za nemoteno delovanje organov,
– opravlja druge naloge po nalogu predsednika/predsednice ZPMS

 

NADZORNI ODBOR

 

29člen

Nadzorni odbor društva spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva, izvajanje programa in zakonitost finančnega in materialnega poslovanja. O svojem delu poroča občnemu zboru enkrat na leto. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Nadzorni odbor izvoli občni zbor izmed svojih članov za dobo štirih let.

Nadzorni odbor šteje _____ članov. Vodi ga predsednik/predsednica in ga sklicuje po potrebi, toda vsaj enkrat letno.

Seje so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov, sklepi so veljavni, če zanje glasuje več kot polovica članov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov ZPMS, lahko pa sodelujejo na sejah izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

 

30.člen

Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Častno razsodišče vodi postopek in izreka sankcije članom in funkcionarjem  zveze v skladu s pravilnikom častnega razsodišča.

 

31.člen

Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:
– kršitve določb tega statuta in statut  ZPMS,
– nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij,
– neizvrševanje sklepov   organov društva in ZPMS,
– dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva in ZPMS.

 

32.člen

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče častno razsodišče, so:
– opomin,
– javni opomin,
– izključitev.

O pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča odloča občni zbor.

 

V.FINANČNA IN MATERIALNA SREDSTVA

 

33.člen

Društvo pridobiva finančna sredstva za izvajanje dejavnosti:
– s članarino,
– dohodek iz dejavnosti društva iz naslova materialnih pravic,
– s kandidiranjem na javne razpise, natečaje ministrstev, državnih organov, fondacij in drugih,
– z darili, volili, s prispevki posameznikov, sponzorjev in donatorjev,
– s sredstvi pridobljenimi z različnimi akcijami zbiranja, ki so opredeljene v programu zbiranja sredstev (kulturno zabavne prireditve, zbiranje sredstev za posamezne programe preko položnic, akcijami priznanih popustov pravnih oseb, idr.),
– s prodajo knjig, revij, zbornikov in drugega materiala s področja dejavnosti društva,
– iz drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

 

34.člen

Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so njegova last in so kot take vpisane v inventarno knjigo. Vse nepremičnine društva morajo biti vpisane v zemljiško knjigo in kataster občine, na območju katere se nepremičnina nahaja.

Vsaka delitev premoženja društva med člane društva je nična.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 

35.člen

O uporabi materialnih in finančnih sredstev zveze odloča občni zbor, izvršni odbor in pooblaščeni funkcionarji društva.

Finančno materialno poslovanje društva mora potekati v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva (standard št.33). Društvo ima svoj račun pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Podatke o poslovanju lahko dobijo vsi člani ZPMS, pristojni organi in organi družbene kontrole. Poslovanje je javno. Vsak član zveze ima pravico  vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje ZPMS, ob prisotnosti odgovorne osebe.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

36.člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik /predsednica in sekretar/sekretarka  društva.

 

VI. PRIZNANJA IN NAGRADE

 

37.člen

V skladu s pravilnikom  o podeljevanju priznanj in nagrad, ki ga sprejme skupščina ZPMS, podeljuje društvo svojim članom priznanja ter skupščini ZPMS  posreduje predloge za podelitev zlate značke ZPMS in drugih priznanj, ki jih opredeli skupščina ZPMS.

 

38.člen

Strokovne, organizacijske in finančno materialne naloge za društvo opravlja strokovna služba. Izvršni odbor in strokovna služba lahko s posebno pogodbo uredita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z veljavnimi predpisi s področja delovnega prava. Strokovna služba je za svoje delo odgovorna izvršnemu odboru društva.

Strokovno službo vodi in jo zastopa sekretar /sekretarka/.

 

VIII. JAVNOST DELOVANJA

 

39.člen

Delovanje društva je javno, za kar je odgovoren predsednik- predsednica društva.

Javnost delovanja se zagotavlja:
– s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
–  preko oglasne deske in informativnega materiala društva,
– z javnostjo sej organov,
– preko javnih medijev.

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize in tiskovne konference ter na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij in medijev

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

40.člen

Društvo preneha obstajati:
– na podlagi prostovoljnega razida po sklepu občnega zbora o prenehanju dela društva,
– po samem zakonu.

Ob prenehanju društva preide njegovo premoženje na Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

 

41člen

Statut je sprejel občni zbor društva in se uporablja od dneva sprejema, veljati pa začne, ko pristojni organ UE ugotovi, da je v skladu z zakonom o društvih

 

Sekretar-ka ZPM Slovenije                                                                     Predsednikca ZPM Slovenije